Reverzná osmóza

Technológia reverznej osmózy sa využíva na redukciu=odstránenie prevažnej väčšiny kontaminantov z vody prostredníctvom tlakového pretláčania vody cez polo priepustnú membránu. Ide v podstate o demineralizáciu, resp. deionizáciu vody(v istej miere). Pre pochopenie termínu revezná osmóza je potrebné najprv vedieť čo je vlastne osmóza. Je to prírodný proces, pri ktorom menej koncentrovaný roztok má tendenciu prechádzať a riediť koncentrovanejší roztok. Príkladom je napríklad absorbovanie vody koreňovou sústavou rastlín z pôdy. Ďalší príklad: Ak máme dve nádoby s roztokmi o rôznej koncentrácii soli a tieto dve nádoby prepojíme polopriepustnou membranou, tak voda s nižšou koncentráciou soli začne migrovať cez membránu do nádoby s koncentrovanejším roztokom soli. Tento proces prebieha v prírode bez potreby dodať systemu dodatočnú energiu. Aby sme tento process obrátili, potrebujeme dodať energiu koncentrovanejšiemu roztoku. Membrána reverznej osmózy je polopriepustná membrána, ktorá umožňuje prechádzať molekulám vody, ale nie väčšine ostatných molekúl soli, organických látok, baktérii, vírusov. V praxi to znamená aplikovať na roztok vysoký tlak, väčší ako tlak osmotický a takto vodnú zložku koncentrovanejšieho roztoku pretláčať cez membránu, čím dosiahneme na strane koncentrovanejšieho roztoku navýšenie jeho koncentrácie, keďže kontaminanty ostávaju, čistá voda prechádza membránou do menej koncentrovaného roztoku, čím zas vzniká takzvaný permeát, čo je vlastne produkt reverznej osmózy. Vo všeobecnosti na membránu reverznej osmózy prichádza jeden prúd vstupnej vody a membrána cross flow technológiou vytvára dva prúdy, jeden koncentrovaný odpadový roztok zvaný koncentrát a druhý extra čistý prúd produkovanej upravenej vody. Na zabezpečenie dostatočného tlaku sa používajú vysokotlaké čerpadlá. Na koncentrovanejšej strane membrány takto ostáva medzi 95-99% rozpustených solí. Potrebný tlak závisí od koncentrácii soli vo vstupnej –neupravenej vode. Čím je táto voda viac koncentrovaná, tým väčší tlak je potrebný na prekonanie osmotického tlaku.

Každá prevádzka má svoje špecifiká a preto je potrebné pre správny návrh technológie reverznej osmózy dodať parametre vstupnej vody, požiadavky na kvalitu upravenej vody a prietokové charakteristiky.

Kontaktujte nás


Priemyselna reverzna osmoza